SKLEP ANFOR KOSMETYKI

Zapoznaj się z regulaminem naszego sklepu

REGULAMIN SKLEPU

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy ANFOR KOSMETYKI, dostępny pod adresem internetowym www.anfor.pl prowadzony jest przez Dorotę Fornal prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dorota Fornal ANFOR wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6781234516 , REGON 365755610 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument/ Klient/Kupujący – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca -osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Fornal ANFOR , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 678-123-45-16, REGON 365755610
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca  – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.anfor.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenieKonta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też -stosowanie do cech Produktu – umowę
o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

Numer telefonu Sprzedawcy: 517-200-544
Adres e-mail sklepu internetowego: kontakt@anfor.pl
Adres Sklepu: Ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7 30-427 Kraków

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.anfor.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Klienci w każdej możliwej chwili mają dostęp do niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta

 

5. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych : adresu e-mail oraz utworzenia hasła.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6. NEWSLETTER

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany
w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
7. Zgodnie z nową ustawą od dnia 1 stycznia 2020 roku fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

8. OFEROWANE METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:

  • Paczkomat Inpost (11,81 zł )
  • Kurier Inpost – przedpłata na konto (14,35 zł )
  • Poczta Polska przesyłka polecona (5,90 zł )
  • Pocztex Kurier48 – przedpłata na konto (12,60 zł )
  • Pocztex Kurier48 – za pobraniem (14,10 zł )
  • Paczka w Ruchu (6,99 zł )

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpienia od niej w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru bez podawania konkretnej przyczyny .
2. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do wypełnienia “Formularza od odstąpienia umowy” . Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres anfor.kosmetyki@gmail.com lub dołączenie formularza do zwracanej przesyłki. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu .
Zwracany towar powinien zawierać dopisek “ZWROT TOWARU” i wysłany na adres:
Dorota Fornal/ Ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7 30-427 Kraków
3. Konsument odstępujący od zawartej umowy ma obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni po wcześniejszym poinformowaniu Nas drogą elektroniczną (anfor.kosmetyki@gmail.com) o podjętej decyzji.
4. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
5. Koszty zwrotu towaru leżą po stronie kupującego. Przy zwrocie towaru proponujemy wybrać najtańszą formę przesyłki jaką oferujemy.
6. Zwroty kosztów za zakupiony towar zobowiązujemy się zwrócić w terminie do 14 dni na numer konta bankowego, który został podany w formularzu odstąpienia od umowy.
7. My jako firma możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta zakupionej rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym koszty dostarczonej przesyłki pod warunkiem, że Klient wybrał najtańszą z oferowanych przez Nas metodę dostaw. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie towaru bardzo prosimy w pierwszej kolejności poinformować Nas drogą elektroniczną (anfor.kosmetyki@gmail.com) o fakcie odstąpienia od umowy.
10. Zwroty płatności zostaną dokonane poprzez przelew bankowy na konto Klienta, które podał w formularzu odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy zwracany przez niego towar posiada ślady użytkowania lub w przypadku, gdy zapieczętowany fabrycznie towar ma otwarte lub zniszczone opakowanie.

11. REKLAMACJA

Jako firma Dorota Fornal ANFOR ze swoją siedzibą w Krakowie jesteśmy zobowiązani dostarczyć do Konsumenta towar wolny od wad.
Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojma za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie reklamacje Konsument może składać:
a) na piśmie na adres:
Dorota Fornal
ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7
30-427 Kraków

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej:

anfor.kosmetyki@gmail.com

1. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Naszym sklepie będą rozpatrywane z tytuły rękojmi.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne, które istniały w chwili otrzymania towaru przez Konsumenta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy za produkt zareklamowany lub domagać się wymiany na ten sam produkt wolny od wad.
5. W przypadku wymiany towaru na towar wolny od wad Kupujący jest zobowiązany do zwrotu na adres Sprzedawcy. (Koszt przesyłki za uszkodzony towar pokrywa Sprzedający, tak samo jak koszt wysyłki towaru wolnego od wad)
Towary odsyłane w ramach procedury reklamującej należy wysyłać na adres:
Dorota Fornal
ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7
30-427 Kraków
6. W przypadku zwrotu pieniędzy za uszkodzony towar, Klient ma obowiązek na adres Sprzedającego odesłać uszkodzony towar Koszty przesyłki za uszkodzony towar pokrywa Sprzedający)
7. Zwrot kosztów nastąpi w jak najszybszym terminie od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar tylko wtedy, gdy wada zostanie wykrywa w okresie 2lat od wydania.
9. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Klienta reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. Umową sprzedaży objęte są punkty nowe
11. Klient w momencie składania reklamacji ma obowiązek wypełnienia “FORMUALRZA REKLAMACYJNEGO” i uwzględnienie w nim wad jakie posiada reklamowany produkt oraz pozostałych danych, które są niezbędne do przyjęcia reklamacji.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROZSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

13. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .